چشم انداز فعالیت ها 

         تجهیز کارگاه شامل احداث واحدهای مسکونی جهت اسکان حدود 250 نفر، احداث حدود 2500 متر مربع فضای دفاتر کاری و کارگاه های مختلف

         حفاری و بتن ریزی واحدهای 5 و 6 نیروگاه

         حفاری و بتن ریزی آبراهه خروجی واحدهای 4 و 5 و 6 نیروگاه تحت شیب 60 درجه

         حفاری و بتن ریزی واحدهای 4 و 5 و 6 مغار ترانسفورمر

         نصب انکرهای نیروگاه و مغارهای ترانسفورمر نصب بیش از 30 کیلومتر انکر مونوبار به قطر 47 میلی متر

         حفاری 4 شفت با استفاده از دستگاه (Raise Climber  (Alimak 

         حفاری وتحکیمات دیواره های سنگی ولاینینگ بتن شفت زهکش بامقطع مستطیل به ارتفاع 53 مترو سطح مقطع 150 متر مربع